Najczęściej zadawane pytania

Mając na uwadze jasność i przejrzystość Umowy o współpracę, poniżej Fundacja zamieszcza odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W każdym pytaniu została poruszona kwestia, na którą odpowiedź jest zgodna z postanowieniami umowy i sposobem jej obiektywnej interpretacji. Pytań, ani odpowiedzi nie można traktować rozszerzająco, ani nie można stosować analogii do zagadnień nie wymienionych w odpowiedzi.

Dlaczego umowa współpracy ma charakter długotrwały?

Umowa zakłada analizę stanu prawnego oraz interpretację umowy kredytowej z jego uwzględnieniem. Stan prawny może się zmienić, a postanowienia umowy kredytowej, które na dzień zawarcia Umowy o współpracę nie dawały podstawy do obniżenia wysokości kredytu lub zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta, w wyniku zmiany stanu prawnego stanie się postanowieniem niedozwolonym. Co za tym idzie będzie możliwe uzyskanie zwrotu z tego tytułu. W okresie trwania umowy współpracy może również powiększyć się rejestr klauzul niedozwolonych, a w konsekwencji kolejne postanowienia umowy kredytowej mogą zostać uznane za niedozwolone, a zatem możliwe będzie wystąpienie o ich zwrot na korzyść Klienta. Kolejną kwestią jest ryzyko długotrwałego postępowania w celu obniżenia kosztów kredytu.

Ile czasu może trwać obniżanie kosztów kredytu?

Z dotychczas prowadzonych spraw można stwierdzić, że proces obniżania kosztów kredytu może trwać od 1 miesiąca do 2 lat, choć należy liczyć się z okresem dłuższym. Trzeba pamiętać o tym, że obniżanie kosztów kredytu może odbywać się stopniowo, a zwroty kosztów mogą być uzyskiwane etapami.

Jaką kwotę, tytułem obniżenia kosztów kredytu, otrzymam?

Kwota obniżenia kosztów kredytu możliwa będzie do wyliczenia najwcześniej w momencie analizy umowy kredytowej. Jak wskazano wyżej, proces obniżenia kosztów może odbywać się etapami, a kolejne etapy mogą być możliwe do rozpoczęcia w wyniku zmiany stanu prawnego. Z przyczyn obiektywnych nie można ich oszacować przed analizą umowy.

Co się dzieje, jeżeli nie udało się znaleźć podstaw do obniżenia kosztów kredytu?

W takim wypadku Fundacja nie pobiera wynagrodzenia. Nie obciąża też Klienta obowiązkiem zwrotu kosztów – wszystkie koszty są pokrywane przez Fundację. Należy pamiętać, że nawet jeżeli nie było podstaw do zwrotu kosztów na dany czas, w wyniku zamiany stanu prawnego, mogą one powstać później. W takim wypadku Fundacja wystąpi o obniżenie kosztów kredytu wówczas, kiedy to będzie możliwe.

Przed zawarciem umowy z Fundacją samodzielnie próbowałam/em obniżyć koszty kredytu, Bank się zgodził, ale wypłacił mi środki pieniężne już po zawarciu umowy z Fundacją, czy należy się jej wynagrodzenie?

Nie. W takim wypadku, jeżeli przed zawarciem umowy współpracy z Fundacją, Klient bez udziału Fundacji wystąpił do instytucji kredytowej o obniżenie kosztów i uzyskał zwrot środków, który został wypłacony po zawarciu umowy, Fundacji nie należy się wynagrodzenie. Fundacji należy się wynagrodzenie za obniżenie kosztów kredytu, do obniżenia których przyczyniła się Fundacja.

Jakie wydatki ponosi Fundacja w związku z obniżaniem kosztów kredytu?

Fundacja ponosi wiele wydatków związanych z obniżeniem kosztów kredytu, są to między innymi koszty analizy dokumentacji; koszty analizy stanu prawnego; koszty wystąpienia do instytucji kredytowej oraz innej instytucji; wynagrodzenie dla osób trzecich, koszty postępowania przed organami administracji publicznej, Arbitrem Bankowym, Rzecznikiem Finansowym.